เรื่องเล่าจากมัธยม
รายงานพัฒนาการนักเรียน

พัฒนาการนักเรียนชั้น 1-12
แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เข้าระบบสำหรับอนุบาล

ชื่อผู้ใช้
 
รหัสผ่าน
 
จำข้อมูลการล็อกอิน


เกี่ยวกับโรงเรียน
ปีที่เริ่มเปิดสอน ปีการศึกษา ๒๕๔๗
ระดับที่เปิดสอนช่วงชั้นอนุบาล (เตรียมอนุบาล ? อนุบาล) ? ช่วงชั้นที่ ๔ (มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ? ๖)
 (ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ เปิดสอนถึงระดับชั้น ๑๐ (มัธยมศึกษาปีที่ ๔) และจะขยายขึ้นไปถึงระดับชั้น ๑๒ (มัธยมศึกษาปีที่ ๖) ในปีการศึกษา ๒๕๕๒) 
เด็กพิเศษเรียนร่วมเปิดรับในปีการศึกษา ๒๕๕๐ เมื่อมีความพร้อมทางบุคลากร
จำนวนนักเรียนต่อห้อง ระดับชั้นอนุบาล-ช่วงชั้นที่ ๓ = ๒๕ คน/ห้องเรียน
ช่วงชั้นที่ ๔ จัดเป็นกลุ่มนักเรียน กลุ่มละประมาณ ๑๒ คน ดูแลโดยครูประจำกลุ่ม
จำนวนนักเรียนต่อครู ๑ คน ๑ : ๘.๗๕
สัญลักษณ์โรงเรียน
ก้าว....
...พอ...
...ดี
ก้าวพอดี
 ?ก้าวพอดี? สีทองบนพื้นสีแดงชาด
ก้าว ก้าวย่างของเพลินพัฒนา คือก้าวย่างที่งอกงามไม่มีสิ้นสุด
พอดี พอดีที่ไม่มากไม่น้อยจนสุดขั้ว พอเหมาะกับวัย สอดคล้องกับเวลาและสถานการณ์
สีประจำโรงเรียน สีแดงชาด
อุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอน จัดซื้อ / จัดหา และผลิตขึ้นเองเป็นบางส่วน โดยฝ่ายพัฒนาการศึกษาร่วมกับ
ส่วนสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่สอน
บริการรถรับส่งมีบริการรถรับส่งนักเรียน โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญการบริการรถโรงเรียน
กำหนดการรับสมัคร ทุกระดับชั้นจะรับสมัครในเดือนสิงหาคม เป็นต้นไปของทุกปี
โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 6103
webmaster@plearnpattana.com
wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6