เรื่องเล่าจากมัธยม
รายงานพัฒนาการนักเรียน

พัฒนาการนักเรียนชั้น 1-12
แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เข้าระบบสำหรับอนุบาล

ชื่อผู้ใช้
 
รหัสผ่าน
 
จำข้อมูลการล็อกอิน


หน่วยวิชา

 หน่วยวิชา

หน่วยวิชาของโรงเรียนเพลินพัฒนา คือ การนำเอาจุดแข็งของการเรียนแบบ "หน่วยการเรียน" ที่เน้นเรื่องเนื้อหาสาระวิชา  และจุดแข็งของการเรียนแบบ "โครงงาน" ที่เน้นเรื่องการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ  มาผสานกันเป็นการเรียนแบบ "หน่วยวิชา" ที่มีการจัดวางลำดับ บรรยากาศ เงื่อนไขในการเรียนรู้  และมีการวางแผนการสอนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อให้นักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายได้ค้นพบแนวทางการเรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาเป็นของตัวเอง

หน่วยวิชาของโรงเรียนพลินพัฒนามีจำนวน ๑๑ หน่วย ดังนี้

กลุ่มวิชาแม่บท

กลุ่มวิชาพื้นฐาน

กลุ่มวิชาประยุกต์

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 6103
webmaster@plearnpattana.com
wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6