เรื่องเล่าจากมัธยม
รายงานพัฒนาการนักเรียน

พัฒนาการนักเรียนชั้น 1-12
แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เข้าระบบสำหรับอนุบาล

ชื่อผู้ใช้
 
รหัสผ่าน
 
จำข้อมูลการล็อกอิน


องค์กรครอบครัวเพลินพัฒนา     องค์กรครอบครัวเพลินพัฒนา เป็นกลไกเชื่อมโยงครอบครัวกับโรงเรียนเข้าด้วยกันซึ่งมีโครงสร้างการบริหาร และธรรมนูญ ที่เกิดจากผู้ปกครองของโรงเรียนเพลินพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนครอบครัวเพลินพัฒนานี้เป็นสำคัญ

     สมาชิกขององค์กรครอบครัวเพลินพัฒนา ประกอบด้วยผู้ปกครอง นักเรียน ศิษย์เก่า รวมถึงผู้ปกครองหรือสมาชิกของครอบครัวศิษย์เก่า

     องค์กรครอบครัวฯ มีแกนนำในการขับเคลื่อน คือ ตัวแทนห้องเรียนที่รวมกันเป็นสภาผู้ปกครอง และได้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภาฯ ขึ้นมาทำหน้าที่ สร้างโอกาส จัดพื้นที่ และสร้างแรงจูงใจ  ให้สมาชิกได้มาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น และร่วมกันสร้างกิจกรรม โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่ช่วยเสริมคุณธรรม ปัญญา สมาธิ สุขภาพกาย ความสุขใจ และความสัมพันธ์อันเกื้อกูลกันระหว่างครอบครัว  เพื่อสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างประชาคมกับโรงเรียน 

    

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 6103
webmaster@plearnpattana.com
wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6