เรื่องเล่าจากมัธยม
รายงานพัฒนาการนักเรียน

พัฒนาการนักเรียนชั้น 1-12
แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เข้าระบบสำหรับอนุบาล

ชื่อผู้ใช้
 
รหัสผ่าน
 
จำข้อมูลการล็อกอิน


ร่วมงานกับเพลินพัฒนา

รับสมัครบุคลากรที่พร้อมทุ่มเทเพื่อการสร้างเด็กไทย (ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)
1 

    โรงเรียนเพลินพัฒนา เป็นโรงเรียนแนวใหม่ที่เปิดสอนในระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมปลาย ต้องการรับสมัครครูในตำแหน่งต่างๆ
ที่มีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะทุ่มเท เพื่อสร้างเด็กไทยสายพันธุ์ใหม่ที่สนุกกับการเรียนรู้ และมีศักยภาพรอบด้าน
คุณสมบัติตำแหน่งงาน
๑. ครู ESL ๔ อัตรา (ระดับประถม) 
 คุณสมบัติ
  - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความสนใจในวรรณกรรม หรือบทละครภาษาอังกฤษ/ นานาชาติ   
- มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
- มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
๒.  ครูมานุษกับโลก ๑ อัตรา (ครูวิทย์ระดับประถม)
 คุณสมบัติ
  - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การสอนวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สอนวิชามานุษกับโลก(วิทย์-สังคม) ระดับประถมต้น  
- มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
๓.  ครูการศึกษาพิเศษ ๑ อัตรา
 คุณสมบัติ
  - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์  การศึกษาพิเศษ จิตวิทยา จิตวิทยาคลินิกและชุมชน  จิตวิทยาพัฒนาการ  การศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลเด็กนักเรียนในโครงการ
- สอน/ ส่งเสริม/ กระตุ้น/ พัฒนานักเรียนในโครงการตามแผนพัฒนานักเรียนรายบุคคล
- จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล/ ทำงานร่วมกับครูในช่วงชั้นของนักเรียน
๔. ครูนาฏศิลป์  ๑ อัตรา (ระดับมัธยม)
 คุณสมบัติ
  - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นาฏศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
๕. ครูคณิตศาสตร์ ๑  อัตรา (ระดับประถม)
 คุณสมบัติ
  - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา  
- มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
๖.  ครูวิทยาศาสตร์ ๒ อัตรา (ระดับมัธยม)
 คุณสมบัติ
  - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฟิสิกส์ เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา วิชาฟิสิกส์ และเคมี
- เข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัย และการนำเสนอ การประเมินด้วยหลากหลายวิธี   
- มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
๗.  ครูแนะแนว ๑ อัตรา (ระดับประถม)
 คุณสมบัติ
  

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สอนแนะแนว ดูแลเด็กระกับประถมศึกษา (ป.๑-ป.๓) 
- ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับพัฒนาการและพฤติกรรมของเด็กนักเรียน
- ดูแลการปรับพฤติกรรม กระตุ้นและพัฒนาเด็กนักเรียนให้เป็นไปตามวัย
- มีทักษะการทำงานทางด้าน การแนะแนว ให้คำปรึกษา หรือ การคัดกรองเด็ก

๘.  ครูภูมิปัญญาภาษาไทย  ๒ อัตรา (ระดับประถม และระดับมัธยม)
 คุณสมบัติ
  

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ มนุษศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ภาษาไทย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง    
- สอนระดับประถมศึกษา (ป.๑-ป.๓) ๑ อัตรา และระดับมัธยมศึกษา ๑ อัตรา
- ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพเบื้องต้น  
- มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี   
- สนใจงานด้านการศึกษา และพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ 

๙. เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อ(Graphic Design)   ๑ อัตรา
 คุณสมบัติ
  - จบการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไปสาขาวิชา สถาปัตยกรรม นิเทศศิลป์ วิจิตรศิลป์ ศิลปกรรม มัณฑนศิลป์ จิตรกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบสื่อต่างๆ
- มีทักษะด้านการวาด การใช้สี (Painting)
- มีทัศนคติที่ดีต่องานและองค์กร
- สามารถใช้โปรแกรมออกแบบได้ เช่น AI, PS, ID ฯลฯ
๑๐.  ครูสังคมศึกษา ๑ อัตรา (ระดับมัธยม)
 คุณสมบัติ
  

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง    
- สอนระดับมัธยมศึกษา 5 สาระวิชา คือ หน้าที่พลเมืองและกฎหมาย พระพุทธศาสนาและการปกครอง ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์)
- ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพเบื้องต้น  
- มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี   
- สนใจงานด้านการศึกษา และพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ 

๑๑.  เลขา ช่วงชั้น ๒ (ประถมปลาย) ๑ อัตรา
 คุณสมบัติ
  

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี การจัดการ เลขานุการ การบริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยูเสมอ
- มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี    มีความรับผิดชอบ มีความอดทนสูง
- มีทัศนคติที่ดีต่องานและองค์กร
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
- มีทักษะในการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม
- มีความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้ภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้น

๑๒. ครูอนุบาล ๑ อัตรา
 คุณสมบัติ 
  - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง    
- มีใจรัก และมุ่งมั่นที่จะทำงานในสถานศึกษา พร้อมที่จะพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่
- รักงานด้านการศึกษา ไม่จเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
- มีความรู้ ความเข้าใจในพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กเล็กเป็นอย่างดี
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมที่พัฒนาตนเงอยู่เสมอ
- มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตยผื อดทน
- มีทัศนคติที่ดีต่องานและองค์กร
๑๓. Thai-ESL Coordinator ๑ อัตรา
  คุณสมบัติ
  - Manage communication among Head of Key Stage 1, Head of Key Stage 2, Head of ESL, and ESL teachers
- Attend meenting of Thai teachers and relay infornation to ESL head regarding plans and concerns (i.e., schedule/activities and chages if any, student behavior, feedback, etc.)
- Facilitate acquisition of pertinent information about student who need support in ESL through the hoomroom advisers, guidance conselor, special edution teacher
- Provide assistance to the Head of ESL in the implementation and follow up of plans nd other ESL related concerns
- Manage and translate correspondences/documents in English/Thai
- Substitute for ESL teacher when needed (i.e., when same-level teacher/Head of ESL is not available to substitube)
๑๔.  นักศึกษาฝึกงาน
 คุณสมบัติ
  

- กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา 
- อยากเป็นครู / ทำงานด้านการศึกษา 
- กล้าคิด กล้าทำ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่
- มีความมุ่งมั่น และพร้อมที่จะพัฒนาการศึกษาแนวทางใหม่
- มีเบี้ยเลี้ยงพร้อมอาหารสำหรับผู้ร่วมโครงการ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
 - รักงานด้านการศึกษา  และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่ 
- ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูในเบื้องต้น 
- มีบุคลิกภาพดี  มนุษยสัมพันธ์ดี  มีความรับผิดชอบสูง  ซื่อสัตย์ อดทน
- มีทัศนคติดีต่องานและองค์กร
- มีบุคลิกสนใจติดตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก
- มีความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  และภาษาอังกฤษ

สนใจ สมัครด้วยตัวเอง หรือ ส่งประวัติส่วนตัว (Resume) หลักฐานการศึกษา (Transcript) พร้อมรูปถ่ายและเล่าผลงาน ประสบการณ์ ความสามารถพิเศษของท่าน ที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเด็กไทย  มาที่

งานบุคคลโรงเรียนเพลินพัฒนา  
๓๓/๓๙-๔๐ หมู่ที่  ๑๗ ถนนสวนผัก 
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพฯ  ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ต่อ ๓๒๐๒ (คุณดาวรรณ สดสร้อย)
หรือ ส่งทางอีเมล์ได้ที่  
โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 6103
webmaster@plearnpattana.com
wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6