เรื่องเล่าจากมัธยม
รายงานพัฒนาการนักเรียน

พัฒนาการนักเรียนชั้น 1-12
แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เข้าระบบสำหรับอนุบาล

ชื่อผู้ใช้
 
รหัสผ่าน
 
จำข้อมูลการล็อกอิน


การรับสมัครนักเรียน
 
โรงเรียนกำลังเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ชั้นเตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ค่ะ
 
 
 
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
 
 
 
 
     
     
     
 เปิดรับสมัครทุกชั้นเรียนประมาณ เดือน ก.ค. ของทุกปี เป็นต้นไป เพื่อสมัครล่วงหน้าในปีการศึกษาถัดไป
  
  
ระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้
ระดับอนุบาล- เด็กเล็ก
 - เตรียมอนุบาล
 - อนุบาล ๑ – ๓ ** เปิดรับสมัครเป็นสำรองค่ะ
  
ระดับประถมศึกษา- ประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖
  
ระดับมัธยมศึกษา- มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๔
  
  
**หมายเหตุ : การเปิดรับสมัครระดับชั้นเด็กเล็ก, เตรียมอนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ร.ร.ขอสงวนสิทธิ์รับนักเรียนเข้าเรียนเฉพาะต้นปีการศึกษา (ภาคเรียนที่ ๑ เดือน พ.ค. เท่านั้น)
 
 
      
 
      
      
   
คุณสมบัติของผู้สมัคร
ระดับอนุบาล
 - เด็กเล็กรับตั้งแต่อายุ ๑ ปี ๖ เดือนขึ้นไป
 - เตรียมอนุบาลรับตั้งแต่อายุ ๒ ปขึ้นไป
 - อนุบาล ๑รับตั้งแต่อายุ ๓ ปีขึ้นไป
 - อนุบาล ๒รับตั้งแต่อายุ ๔ ปีขึ้นไป
 

- อนุบาล ๓

รับตั้งแต่อายุ ๕ ปีขึ้นไป
   
ระดับประถมศึกษา
 - ประถมศึกษาปีที่ ๑รับตั้งแต่อายุ ๖ ปีขึ้นไป
 - ประถมศึกษาปีที่ ๒รับตั้งแต่อายุ ๗ ปีขึ้นไป
 - ประถมศึกษาปีที่ ๓รับตั้งแต่อายุ ๘ ปีขึ้นไป
   
   
** นับเกณฑ์อายุถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคมของทุกปี
(ยกเว้นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๔)
   
   
    
 
    
   
   
การจำหน่ายใบสมัคร
จำหน่ายใบสมัครเรียน ชุดละ ๓๐๐ บาท ที่ งานรับสมัครนักเรียน กลุ่มอาคารสำนักงาน
เปิดขายใบสมัครวันจันทร์ - ศุกร์เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
 วันเสาร์เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
 หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์
   
   
การยื่นใบสมัคร
๑.

สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตัวเองที่งานรับสมัครนักเรียน พร้อมทราบวัน / เวลา

 ทดสอบและสัมภาษณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร
  
๒.สามารถส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) จ่าหน้าซองถึง
  งานรับสมัครนักเรียน โรงเรียนเพลินพัฒนา
  เลขที่ ๓๓/๓๙-๔๐ หมู่ที่ ๑๗ ถนนสวนผัก
  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
   
 ทั้งนี้ โรงเรียนจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งวัน / เวลาทดสอบและสัมภาษณ์หลังจากได้รับใบสมัคร
   
     
     
 
     
     
   
การรับสมัคร
๑.ผู้ปกครองสามารถยื่นใบสมัครโดยไม่จำเป็นต้องนำนักเรียนมาด้วย
๒.หลักฐานในการสมัคร ประกอบด้วย
 ๒.๑สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน ๑ ฉบับ
 ๒.๒สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง (กรณีที่บิดา มารดา
  ไม่ได้เป็นผู้ปกครอง) จำนวนคนละ ๑ ฉบับ (สำเนาเฉพาะหน้าแรกและหน้าี
  ที่มีชื่อของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง)
 ๒.๓สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา และผู้ปกครอง (กรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้
  เป็นผู้ปกครอง) จำนวนคนละ ๑ ฉบับ
 ๒.๔รูปถ่ายนักเรียนขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (หน้าตรง ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
  ในกรณีเด็กเล็กใช้รูปขนาดโปสการ์ด ๒ รูปแทนได้ (หน้าชัดๆ)
 ๒.๕รูปถ่ายบิดา มารดา ผู้ปกครอง ขนาด ๒ นิ้ว คนละ ๑ รูป
 ๒.๖รูปถ่ายครอบครัวขนาดโปสการ์ด จำนวน ๑ รูป
 ๒.๗สำเนาเอกสารสำคัญอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล
   
 ** สำเนาเอกสารทุกใบ กรุณาเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยค่ะ
   
 ๒.๘หลักฐานการศึกษา
   
 ** ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗) และสมุดรายงานผลการเรียนย้อนหลัง ๒ ปี (ปพ.๖) ต้องแนบมาพร้อมใบสมัคร ส่วนเอกสารอื่นๆ ที่เหลือ (ตัวจริง) จะต้องนำมายื่นต่อโรงเรียนให้ครบถ้วน ภายในวันที่ ๑ - ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๕
   
   
 ชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล ๑
  - ไม่ต้องใช้ีหลักฐานการศึกษาใดๆ ทั้งสิ้น
   
 ชั้นอนุบาล ๒ - ๓
  - ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗)
   
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
  - ใบประกาศหรือใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗)
   
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ - มัธยมศึกษาปีที่ ๔
  - ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)
  - แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.๔)
  - สมุดรายงานผลการเรียนย้อนหลังอย่างน้อย ๒ ปีและปีปัจจุบัน (ปพ.๖)
  - ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗)
  - เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.๘)
   
 เอกสารเพิ่มเติม กรณีเข้าเรียนระหว่างปี (ทุกชั้น) - ข้อมูลจากโรงเรียนเดิม
  - เวลาเรียน
  - ข้อมูลการวัดและประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
  - ข้อมูลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  - ข้อมูลประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน
  - ข้อมูลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   
 ** หลักฐานการศึกษาทั้งหมด โรงเรียนขอเป็นตัวจริงค่ะ
   
    
    
      
 
      
   
   
เกณฑ์การพิจารณารับเข้าเรียน
  • การสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง (ทั้งครอบครัว) ใช้เวลาครอบครัวละประมาณ ๓๐ นาที โดยหัวหน้าช่วงชั้น เพื่อเป็นการทวนสอบถึงแนวทางของโรงเรียน และความต้องการของผู้ปกครองให้สอดคล้องในแนวทางเดียวกัน
  • การพิจารณานักเรียน
   
ระดับอนุบาล-การสำรวจพัฒนาการของเด็กตามวัยที่เหมาะสมเป็นรายบุคคล
  โดยแบบทดสอบพัฒนาการ Denver Test II ประกอบกับการสังเกต
  พฤติกรรมนักเรียน โดยผู้เชียวชาญด้านการศึกษาพิเศษ
 -สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง - บิดา มารดา หรือผู้ดูแลใกล้ชิด
   
ระดับประถมศึกษา-การสำรวจพัฒนาการและความรู้พื้นฐานในการเรียนรู้ของนักเรียน
 -สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง - บิดา มารดา หรือผู้ดูแลใกล้ชิด
   
ระดับมัธยมศึกษา-การประเมินศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนเบื้องต้น
 -สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง - บิดา มารดา หรือผู้ดูแลใกล้ชิด
   
   
    
 
    
 
 
นัดทดสอบและสัมภาษณ์
 
ระดับชั้น
วันทดสอบ / สัมภาษณ์
ประกาศผล
ชั้นเด็กเล็ก
ทุกวันพุธในเดือน ม.ค. ๕๕
ประมาณปลายเดือน ม.ค. ๕๕
ชั้นเตรียมอนุบาล - อ.๓
ทุกวันพุธ (ช่วงเช้า)
ประมาณต้นเดือน ต.ค. ๕๔
ชั้นประถม ๑
ทุกวันพุธ (ช่วงบ่าย)
ภายในเดือน ส.ค. ๕๔
ชั้นประถม ๒ - ๓
พิจารณาจากจำนวน
ผู้มาสมัครและความเหมาะสม
ภายใน ๑ สัปดาห์
หลังจากวันทดสอบ
ชั้นประถม ๔ - ๖
ช่วงชั้นมัธยม (ม.๑ - ๔)
พิจารณาจากจำนวน
ผู้มาสมัครและความเหมาะสม
ภายใน ๒ สัปดาห์
หลังจากวันทดสอบ
      
** ชั้น ป.๔ - ม.๔ จะเริ่มทดสอบและสัมภาษณ์ประมาณกลางเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
      
      
      
 
      
   
   
การเยี่ยมชมโรงเรียน
ท่านผู้ปกครองที่ประสงค์จะนำบุตรหลานเข้าเรียน
โรงเรียนเพลินพัฒนามีความยินดีที่จะพาท่านเยี่ยมชมโรงเรียนได้ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี
แบ่งเป็น ๒ รอบ ดังนี้
 รอบที่ ๑เวลา ๐๙.๓๐ น.
 รอบที่ ๒เวลา ๑๓.๓๐ น.
   

โดยขอให้ท่านผู้ปกครองติดต่อนัดวันและเวลาเข้าเยี่ยมชมได้ที่

งานรับสมัครนักเรียน โทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๕ ๒๖๗๐-๕ ต่อ ๑๑๑, ๒๒๒ และ ๓๑๐๓
ผู้ปกครองสามารถจอดรถได้ ๓ จุด ดังนี้ ๑.ลานจอดรถในโรงเรียน ๒.ภายในร้านอาหารเรือนแก้ว
๓.ลานฝั่งตรงข้ามร้านอาหารเรือนแก้ว
 
   
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานรับสมัครนักเรียน โรงเรียนเพลินพัฒนา
เลขที่ ๓๓/๓๙-๔๐ หมู่ที่ ๑๗ ถนนสวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๕ ๒๖๗๐-๕ ต่อ ๑๑๑, ๒๒๒ และ ๓๑๐๓
โทรสาร ๐ ๒๘๘๕ ๒๖๘๖ หรือ ๐ ๒๔๔๙ ๐๑๕๑
Website : www.plearnpattana.info
E-mail :
 
 
    
 
    
    
    
โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร
 
โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 6103
webmaster@plearnpattana.com
wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6